خدا هست

کمی فکر کن!....غصه چرا؟؟؟؟؟

آسمان را بنگر که هنوز

بعد صدها شب و روز

مثل آن روز نخست

گرم و آبی وپر از مهر به ما میخندد

غم و اندوه هم اگر هم روزی مثل باران بارید

یا دل شیشه ای ات از لب پنجرۀ عشق

زمین خورد و شکست ،با نگاهت به خدا 

چشم شادی وا کن

و بگو با دل خود.......

که خدا هست هنوز........!!!!!

 

/ 0 نظر / 9 بازدید