چترت را بردار

 شروع کن

تا دیر نشده

تو هم باید بروی 

چترت را بردار

وسختی ها را به دوش بکش

این دنیا فقط یک جاده دارد

و آن تو را به خدا میرساند

مطمئن باش.........

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید