پدر

نبودن هایی وجود دارد

که هیچ بودنی جبرانش نمیکند

و در این میان

آدمهایی وجود دارند

که دیگر تکرار نمیشوند

حتی برای لحظه ای

و 

تو 

آنگونه ای ......پدر

 


/ 0 نظر / 2 بازدید