باور کنید 

نگاهمان هیچ گونه 

طعم گرسنگی ندارد

بلکه تشنه ی

ذره ای نوازش است....

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید