معصومانه

به چشمانشان که خیره می شوم 

نمی دانم از ته دل برایشان چه ارزو کنم که 

برایشان خوب باشد 

نمی دانم دستی که برای کمک به طرفشان دراز می کنم برایشان سود دارد یا ضرر

کاش می توانستم کاری کنم که برایشان خوب باشد 

اما من هیچ وقت نمی توانم جز دلسوزی 

وقتی که چشمان کودکانه ومعصومشان را به تو میدوزند 

و با التماس میگویند:

یه گل بخر خاله......

 

/ 0 نظر / 4 بازدید