پرواز

وقتی رفتن آموختی ، 

 

 

دویدن بیاموز.

ودویدن که آموختی ، 

پرواز را. 

راه رفتن بیاموز زیرا هر روز باید از خودت تا خدا گام برداری.

 دویدن بیاموز زیرا چه بهتر که از خودت تا خدا بدوی.

و پرواز را یادبگیر زیرا باید روزی از خودت تا خدا پر بزنی.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید