زندگی چیست

گارسون آمد …


پرسیدم : تلخ ترین قهوه ای که دارید چیست ؟ آهی کشید و جواب داد : زندگی …


پرسیدم : با چه شیرین میشود ؟ جوابی نداد …

 

خواستم دوباره بپرسم که سرانجام با یک

 

پوزخند جواب داد : شیرین شدنی نیست تا وقتی که ما انسان ها گناهکاریم !


.
.

/ 0 نظر / 5 بازدید