شاد کردن...

پیرمرد از دختر پرسید- غمگینی؟ - نه. - مطمئنی؟ - نه. - چرا گریه می کنی؟ 

دوستام منو دوست ندارن. - چرا؟ - چون قشنگ نیستم - قبلا اینو به تو گفتن؟ نه.

ولی تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم...

 راست می گی؟ از ته قلبم آره

دخترک بلند شد پیرمرد رو بوسید و به طرف دوستاش دوید، شاد شاد.

چند دقیقه بعد پیرمرد اشک هاشو پاک کرد،

کیفش رو باز کرد، عصای سفیدش رو بیرون آورد و رفت...

به راحتی میشه دل دیگران رو شاد کرد حتی با یک حرف ساده

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
بیتا

سلام مطل بت خیلی دلنشینه سال نو مبارک عزیزم سال خوبی داشته باشی[ماچ][بغل][قلب]