ساز دل

هرکسی که از راه رسید                                                   

پاشو که گذاشت تو دلت 

نزار خیلی راحت بشینه

وبا زیبا ترین ساز دلت 

تمرین نوازندگی کنه.

گفتم که حواست باشه..................................................

 

/ 0 نظر / 4 بازدید