لیلی

آهای لیلی به قصه ی خودت برگرد

در اینجا

ودر این دنیا

مجنون به همهء لیلی ها محرم است 

جز لیلی خودش.......

/ 0 نظر / 7 بازدید